X საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდურ კონფერენცია თემაზე: „სწავლა-სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“

პედაგოგიური ფაკულტეტი

2021 წლის 3-4 ივლისს ატარებს

X საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდურ კონფერენციას
თემაზე: „სწავლა-სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“

კონფერენციის პრიორიტეტული სამეცნიერო მიმართულებებია:
1. პედაგოგიკა
2. სწავლების მეთოდიკა
3. განათლების ფილოსოფია და ფსიქოლოგია
4. განათლების მენეჯმენტი

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი. ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქუჩა №59, მე-2 კორპუსი.

კონფერენციის სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური, რუსული

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის საკონფერენციო მოხსენება მოთხოვნების შესაბამისად გაფორმებული და მონაწილის აპლიკაციას უნდა გადმოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე:

ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

ნაშრომის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 23 მაისი

კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები დაიბეჭდება სამეცნიერო შრომების კრებულში, რომელიც გადაეცემა მომხსენებლებს და მიეწოდება საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისა და კვლევითი დაწესებულებების ბიბლიოთეკებს.
ნაშრომი რეცენზირებადია და გადაეგზავნება ანონიმ ექსპერტს. უარყოფითი რეცენზიის შემთხვევაში ნაშრომი ავტორს არ დაუბრუნდება.

გამოსაქვეყნებელი ნაშრომი წარმოდგენილი
უნდა იქნას შემდეგი მოთხოვნების შესაბამისად:

 სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატზე ტექსტურ რედაქტორ Word-ში;
 სამეცნიერო ნაშრომი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ინგლისურ ენებზე;
 გამოყენებული შრიფტი: ქართული სტატიისთვის Sylfaen, რუსული და ინგლისური სტატიებისათვის Times New Roman.
 სტილი Normal
 შრიფტის ზომა - 12
 სტრიქონებს შორის ინტერვალი - 1
 ფურცლის პარამეტრები (მინდორი): ზედა - 1,5სმ, ქვედა - 1,5სმ, მარცხენა - 2სმ, მარჯვენა - 2სმ.
 ნახატები, გრაფიკები, სქემები და ა.შ. - ფორმატში TIFF 300dpi; 600dpi.
 ფორმულები უნდა აიკრიბოს ფორმულების რედაქტორში Microsoft equation 2.0 (2.1).
 ნაშრომში გამოქვეყნებულ მასალაზე პასუხისმგებელია ავტორი.

სტატიის გაფორმების წესი:
 ზედა მარცხენა კუთხეში - ავტორ(ებ)-ის სახელი და გვარი (მუქი (Bold) შრიფტი). დეფისის შემდეგ მიეთითება ორგანიზაცია, აკადემიური ხარისხი და თანამდებობა (ჩვეულებრიფი შრიფრი);
 1 ინტერვალის შემდეგ სტრიქონის შუა ნაწილში - ნაშრომის დასახელება მუქი შრიფტით;
 1 ინტერვალის შემდეგ - ნაშრომის ტექსტი;
 ნაშრომს ერთვის რეზიუმეები (არაუმეტეს 1000 სიმბოლო) ქართულ და ინგლისურ ენებზე ავტორის სახელის, გვარის, ორგანიზაციის, აკადემიური ხარისხის, თანამდებობის და ნაშრომის სათაურის მითითებით იგივე წესით, როგორიც დადგენილია სტატიისათვის და გამოყენებული ლიტერატურის სია;
 ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ზომის 5 ნაბეჭდ გვერდს, გამოყენებული ლიტერატურისა და რეზიუმეების ჩათვლით;
 ნაშრომს ცალკე ფურცელზე უნდა დაერთოს კონფერენციის მონაწილის აპლიკაცია (დანართი 1).

წესების დარღვევით მოწოდებული სტატიები დასაბეჭდად არ განიხილება

კონფერენციაში მონაწილეობა ფასიანია!
 საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილემ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანგარიშზე უნდა ჩარიცხოს 100 ლარი, უცხოელი მონაწილე 50$. (ღირებულებაში შედის ნაშრომის დაბეჭდვა და ლანჩი);
 ავტორთა ჯგუფის შემთხვევაში თითოეული თანაავტორი იხდის 100 ლარს;
თანხა უნდა ჩაირიცხოს შემდეგ ანგარიშზე:
სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში
მანკის კოდი - TRESGE22
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 7 0905 7509
დანიშნულება: პედაგოგიური ფაკულტეტის კონფერენციაში მონაწილეობის თანხა

Intermediary:
JP MORGAN CHASE BANK NEW YORK
SWIFT CODE: CHASUS33 (USD)
ACC: 409346371
Beneficiary’s bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: LEPL AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY
IBAN: GE65NB0331100001150207


Intermediary:
JP MORGAN AG FRANKFURT AM MAIN
SWIFT CODE: CHASDEFX (EUR)
ACC: 6231608461
Beneficiary’s bank:
NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI
SWIFT CODE: BNLNGE22
Beneficiary: LEPL AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY
IBAN: GE65NB0331100001150207

მნიშვნელოვანი თარიღები:

23 მაისი 1700 სთ - სტატიების ელექტრონული ვერსიების და მონაწილეთა აპლიკაციების წარმოდგენის ბოლო ვადა;
11 ივნისი - ავტორებისათვის კონფერეციაზე თემის დაშვების შეტყობინება;
15 ივნისი 1700 სთ - კონფერენციაში მონაწილეობისათვის თანხის ჩარიცხვის ბოლო ვადა;
3-4 ივლისი - კონფერენციის ჩატარების თარიღი.

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის საკონტაქტო რეკვიზიტები:

მისამართი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი. საქართველო, ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქუჩა №59, მე-2 კორპუსი, №2406, პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანატი.
საკონტაქტო პირები:
1. ვლადიმერ ადეიშვილი - პედაგოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
მობილური: 577 13-18-17 ; 599 -16- 42-84
ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

2. იმერ ბასილაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
მობილური: 577 13-18-20 ; 599 -24 -72-40
ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

3. მარეხი ნიკოლაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი
მობილური: 598 76-98-81 ; 571 21-18-10
ელ.ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

იხილეთ დანართი 1 კონფერენციის მონაწილის აპლიკაცია

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.