პედაგოგიურ ფაკულტეტზე სადოქტორო პროგრამებზე "განათლების მეცნიერებები" მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

№ 01–04–55 პედაგოგიურ ფაკულტეტზე სადოქტორო პროგრამებზე "განათლების მეცნიერებები" მიღების გამოცხადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ