პედაგოგიური ფაკულტეტის პროგრამები 2016-2017

საბაკალავრო

 
დაწყებითი განათლება

სამაგისტრო

 
განათლების მეცნიერებები და მართვა

სადოქტორო

 
განათლების მეცნიერებები
ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამა  
მასწავლებლის მოსამზადებელი საგანმანათლებლო პროგრამა