საბაკალავრო პროგრამები

საბაკალავრო 2016

დაწყებითი განათლება

საბაკალავრო 2017

დაწყებითი განათლება

საბაკალავრო 2018-2019

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „დაწყებითი განათლება“

საბაკალავრო 2020-2021

მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა დაწყებითი განათლება