ანგარიშები და თვითშეფასებები

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2015

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2016

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში 2017-2018

აწსუ პროფესიული თვითშეფასება