პროგრამები 2018-2019

საბაკალავრო

ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა
ელექტრული ინჟინერია
კვების ინდუსტრიის ინჟინერია, საწარმოო პროცესების და მანქანების მართვა
მშენებლობა
სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
ხარისხის მართვა და ტექნიკურ ეკონომიკური ექსპერტიზა

სამაგისტრო

ელექტროენერგეტიკა
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
მშენებლობა
სატრანსპორტო ლოჯისტიკა

სადოქტორო

სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა