პროგრამები 2020-2021

საბაკალავრო

ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა
ელექტრული ინჟინერია
კვების ინდუსტრიის ინჟინერია, საწარმოო პროცესების და მანქანების მართვა
მშენებლობა
სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა

სამაგისტრო

ელექტროენერგეტიკა
ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი
მშენებლობა
სატრანსპორტო ლოჯისტიკა

სადოქტორო

სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა
საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები