დებულებები

სარედაქციო - საგამომცემლო საბჭოს დებულება


იურიდიული სამსახურის დებულება


ბიბლიოთეკის დებულება


უნივერსიტეტის შინაგანაწესი


ეთიკის კოდექსი


მარკეტინგის, პროექტებისა და ღონისძიებების მართვის სამსახურის დებულება


სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება


ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება


ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება


საგარეო ურთიერთობათა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის დებულება


კანცელარიის დებულება


კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრის დებულება


ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება


რექტორის აპარატის დებულება


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატის დებულება


კვლევის მხადაჭერისა და განვითარების ცენტრის დებულება


ფაკულტეტთან არსებული სამეცნიერო -კვლევითი ერთეულის დებულება


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან არსებული ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დებულება


ენათა შემსწავლელი ცენტრის დებულება


სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება


აგრარული ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - „აგრარულ მიმართულებათა სამეცნიერო -კვლევითი ცენტრი - ს“ დებულების, სტრუქტურისა და ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ #116


სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახური