ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
ლალი ხარბედია დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
მანანა ფხაკაძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი