ეკოლოგიური პრობლემები

აწსუ-ს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურმა 2021 წლის 21 დეკემბერს ჩაატარა საჯარო ლექცია ინგლისურ ენაზე თემაზე: ეკოლოგიური პრობლემები.
საჯარო ლექციამ მსმენელებში გამოიწვია დიდი დაინტერესება და ჩართულობა.