სადოქტორო პროგრამები

სადოქტორო 2016

ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მართვა
მათემატიკური მოდელირება ინჟინერიაში
მასალები, ტექნოლოგიური პროცესები და მანქანები, სამშენებლო ნაგებობები
სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა
მასალები, ტექნოლოგიური პროცესები და მანქანები, სამშენებლო ნაგებობები (რუსულენოვანი)
მშენებლობა
მასალების მიღება დამუშავება და ხარისხის კონტროლი

სადოქტორო 2017

ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მართვა
მათემატიკური მოდელირება ინჟინერიაში
სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა
მშენებლობა
მასალების მიღება დამუშავება და ხარისხის კონტროლი

სადოქტორო 2018-2019

სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა

სადოქტორო 2019-2020

სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა
საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები

სადოქტორო 2020-2021

სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა
საინჟინრო ტექნოლოგიები და სისტემები