საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
ომარ
კიკვიძე დეკანი

 პროფესორი

 
ზაზა ჟორჟოლიანი მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
პაატა გერაძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი