დოქტორანტ ირაკლი მიქელაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2021 წლის 30 ივნისს №1114 აუდიტორიაში, 14:00 საათზე შედგება საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის "სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა"  დოქტორანტ ირაკლი მიქელაძის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა თემაზე: "ევრაზიული სატრანსპორტო დერეფნის სამხრეთ კავკასიის უბნის სატრანსპორტო პოტენციალის გამოკვლევა და მისი გაზრდის მიზნით ინოვაციური ღონისძიებების შემუშავება".