საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამამ "საწარმოო პროდუქციის ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა" წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის ახალმა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამამ "საწარმოო პროდუქციის ხარისხის მართვა და ტექნიკური ექსპერტიზა" წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია (4 წლის ვადით).

პროგრამაზე აბიტურიენტთა მიღება განხორციელდება ქართული ენა, უცხო ენა, მათემატიკა/ისტორიის გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე. პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს მიენიჭება კვალიფიკაცია - მასალების საინჟინრო ტექნოლოგიის ბაკალავრი.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.