საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებმა წარმატებით გაიარეს განხილვა ექსპერტთა საბჭოზე

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებმა "ელექტრული ინჟინერია" და "მშენებლობა" წარმატებით გაიარეს განხილვა ექსპერტთა საბჭოზე და მიიღეს აკრედიტაცია 7 წლის ვადით