აწსუ ტუტორი-სტუდენტის კონსულტატი
ტუტორი არის სტუდენტი, რომელიც ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს უწევს კონსულტაციებს.
ტუტორის მიზანია სტუდენტის აქტიური ჩართვა უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის სასწავლო, სამეცნიერო და შემოქმედებით მუშაობაში.
ტუტორი ანგარიშვალდებულია სტუდენტთა მხარდაჭრისა და განვითარების სამსახურის უფროსის წინაშე.

ტუტორის ამოცანები:
* სტუდენტთა სასწავლო პროცესზე, საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწორად ორიენტირება.
* სტუდენტის განვითარების ხელშეწყობა.
ტუტორის ფუნქციები და ვალდებულებები:
1. სტუდენტის მიზანმიმართული ჩართვა სასწავლო პროცესში;
2. სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება;
3. საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებისა და პრეზენტაციების მოწყობა სტუდენტებთან ყოველი სემესტრის დასაწყისში;
4. კონსულტაცია შეთავაზებული სასწავლო კურსების სტატუსთან და მათი არჩევის რიგითობასთან დაკავშირებით;
5. სასწავლო კურსების შერჩევა მათი პროგრამული და შინაარსობრივი თავსებადობისა და სტუდენტის ინტერესების გათვალისწინებით;
6. პირველკურსელი სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესთან დაკავშიურებული ინფორმაციის მიწოდება;
7. მონაწილეობა საუნივერსიტეტო აქტივობებში;
8. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების სასწავლო პროცესში ადაპტირებისათვის ხელშეწყობა;
9. უცხოელი სტუდენტების სასწავლო პროცესში ინტეგრირება;
10. ფაკულტეტზე მობილობის წესით გადმოსულ სტუდენტთა სასწავლო პროცესში ინტეგრირების ხელშეწყობა;
11. დისციპლინების სწავლების შესახებ სტუდენტებისათვის კითხვარების შემუშავებაში მონაწილეობა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან თანამშრომლობით.

* ტუტორად შეირჩევა ხდება ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს კონკურსის წესით სტუდენტთა მხარდაჭრისა და განვითარების სამსახურის და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ. კონკურსში მონაწულეობის მიღება შეუძლიათ ფაკულტეტის დოქტორანტ, მაგისტრ ან 3-4 კურსის წარჩინებული სტუდენტებს, რომელებიც კომპეტენტური არიან სასწავლო პროცესის მართვის საკითხებში.
* ტუტორთა ჯგუფს ხელმძღვანელობს სტუდენტთა მხარდაჭერისა და განვითარების სამსახურის უფროსი, რომელიც წარმართავს მის მუშაობას, განსაზღვრავს მათი საქმიანობის პრიორიტეტებს და პასუხისმგებელია მათ განხორციელებაზე; გეგმავს და ანაწილებს სამუშაოს ტუტორებს შორის კომპეტენციებისა და ფუნქციების შესაბამისად; უზრუნველყოფს ფაკულტეტის ტუტორებისათვის თემატური ტრეინინგების ჩატარებას უნივერსიტეტის სასწავლო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად.
* ტუტორების რაოდენობას მიმართულებების მიხედვით ყოველი სემესტრის დასაწყისში განსაზღვრავს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური.
* ტუტორად მუშაობა არ არის დამატებით ანაზღაურებადი საქმიანობა.
* ტუტორობა სტუდენტებს ეთვლებათ დამატებით აქტივობაში და სასწავლო წლის ბოლოს გადაეცემათ სერტიფიკატი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
XXII კორპუსი I სართული „აწსუ-ს ბიბლიოთეკა“ . ტ. ტაბიძის 18. ოთახი #22-104 (მთავარი ოფისი)
E.mail info.students@atsu.edu.ge

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

ანა დარახველიძე

ანა კვირიკაძე

ანი ისიანი

რეზო ჟორჟოლიანი

ვერიკო ფორჩხიძე

ზურაბ კალაძე

თამარ მირცხულავა

ნათია გრძელიძე

ანი ჩაგრაგანიძე

ზაიდა ბაზაძე

პედაგოგიური ფაკულტეტი

მაგდა ფერცულიანი

თინიკო ბუჭუხიშვილი

ნანა ჭანტურია

ჟანა ვაშაყმაძე

სალომე ანთია

სალომე მამასახლისი

ციცინო კოსტავა

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი

ლალი ბალავაძე

ვადინა ქვარცხავა

ეთერი აბზიანიძე

მარიამ ფურცხვანიძე

თამთა ბოჭორიშვილი

ნინო ტყეშელაშვილი

ქეთევან მიქაბერიძე

ქეთევანი ურიდია

ხატია ხარაზიშვილი

საინჟინრო - ტექნიკური ფაკულტეტი

ჩიხლაძე მათე

დვალიძე გიორგი

საინჟინტო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

ნიკოლოზ ბაშელეიშვილი

გიორგი ტუსკაძე

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ანა ნიქაბაძე

ანა სვანიძე

თინიკო ცირეკიძე

მარიამ ბობოხიძე

მირანდა გამყრელიძე

ნია ჯიქია

ნუნუ დანელია

მიხეილ მეძველია

მარიამ ტურაბელიძე

მარიამ გუბელაძე

მარი ლომთაძე

ბესარიონი ბაქრაძე

ბექა ბჟალავა

ბექა ხერხაძე

გიორგი ჭითანავა

ნანუკა ჯიმშელეიშვილი

მარიამ ჭანტურიძე

მარიამ დენოსაშვილი

მარიამ სულუხია

ომარ ნიქაბაძე

მედიცინის ფაკულტეტი

ამანდა ტყეშელაშვილი

ანთისა ბობოხიძე

Sumanth Nannaka

Yashvi Amit Bhatia

amrin farouqui

Echezonachukwu Ohalehi

Bhavya krishna Ponnakanti

HENIL GOPALBHAI SHAH

SYEDA IFSAH IRFAN

აგრარული ფაკულტეტი

ანა გვალია

ანა მუშკუდიანი

ანი ფანჩულიძე

გიორგი ჭანტურია

იური ხარაბაძე

ლიანა კვერნაძე

მარიამ კუხალაშვილი

სალომე ახობაძე

ქრისტინა კიბორძალიძე

შალვა თავბერიძე

საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტი

სალომე კემულარია

თინათინ ფხაკაძე

კაკალეიშვილი თინათინი

 

 

 

 

 

2020-2021 ტუტორი

2020-2021 აწსუ ტუტორები

2020 წლის 15 სექტემბრიდან 2021 წლის 20 ივლისამდე  

 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი 

მარიამ კუხიანიძე 

ქეთევანი აბაშიძე 

ირაკლი მატარაძე 

ნათია აბესაძე 

ავთანდილ თაფლაძე 

თეკლა ქათამაძე 

ანი ისიანი 

მარიამ მოწონელიძე 

ანა რუსაძე 

სალომე გოგსაძე 

თამარ ჭელიშვილი 

პედაგოგიური ფაკულტეტი 

თიკო ბუჭუხიშვილი 

მარიამ დავაძე 

ცისნამი გვაზავა 

ქრისტინე გაბადაძე 

სალომე ანთია 

მარიამ ბართაია 

ნინო ღაჭავა 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი 

მიქაბერიძე ქეთევან 

ნინო ტყეშელაშვილი 

ლანა ლეჟავა 

საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტი 

რუსუდან ჭანკვეტაძე 

დავითი მელაძე 

გვათუა თეიმურაზი 

საინჟინტო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

ნიკოლოზ ბაშელეიშვილი 

გიორგი ტუსკაძე 

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ბექა ხერხაძე 

მიხეილ მეძველია 

ნინა ბაკურაძე 

ქეთევანი ქოჩიაშვილი 

ანა ბაბუნაშვილი 

ბიძინა კვერნაძე 

მაგდა ლაშქარაძე 

ავთანდილ ჭიჭინაძე 

სალომე გოდერიძე 

ლოლიტა კალანდარიშვილი 

გიორგი ლონდარიძე  

მირანდა გამყრელიძე 

თამარი დვალიშვილი 

ნია ჯიქია 

ნუნუ დანელია 

მარიამ დენოსაშვილი 

თორნიკე სამსონია 

ნიქაბაძე ომარი 

ბექა ბჟალავა 

გიორგი ვანეიშვილი 

მედიცინის ფაკულტეტი 

ლევანი დათიაშვილი 

ანა კვასტიანი 

ანთისა ბობოხიძე 

Ifsah irfan  

Henil gopalbhai  

Echezonachukwu Ohalehi 

Pooja Ostwal 

Trupti Maheshkumar Vira 

Fazal Mohideen Nazeer Mohideen  

Abhishek Sharma 

აგრარული ფაკულტეტი 

მურმან გვასალია 

გიორგი თორთლაძე 

საბა ნერგაძე 

ლიკა ფიცხელაური 

გიორგი ენდელაძე 

ქრისტინე კიბორძალიძე 

ანა მუშკუდიანი 

მარიამ კუხალაშვილი 

ანა ბოხუა 

 

2019-2020 ტუტორი

2018-2019 აწსუ ტუტორები

2019-2020 აწსუ ტუტორები

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
ისიანი ანი
მოწონელიძე მარიამ
თაფლაძე ნონა
რუსაძე ანნა
ხარაიძე ნონა
ჩაკვეტაძე თამარი
კობეშავიძე თამარ
ჩუბინიძე თამუნა
გეგეშიძე თეონა
კიკვიძე ხატია
ეფრემიძე ნინო
კუბლაშვილი ელენე
ყუბანეიშვილი ნინო
ჭელიშვილო თამარი
პედაგოგიური ფაკულტეტი
ასათიანი ნინელი
კუპრაშვილი ანა
ვაშაყმაძე ჟანა
კუპრაშვილი სალომე
ნებიერიძე თათია
გოგებაშვილი მარი
გაბადაძე ქრისტინე
ჯოლოხავა მონიკა
ჭულუხაძე თამარ
დვალიშვილი ელისო
ხინგავა სოფიკო
რობაქიძე გვანცა
ქებულაძე ავთანდილ
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი
კაპანაძე თამთა
კაპანაძე თამუნა
სოფრომაძე ნინო
ნოზაძე მამუკა
ხაჭაპურიძე გრიგოლ
ბარაბაძე ანა
საინჟინრო - ტექნიკური ფაკულტეტი
ჭანტურიძე ზურაბ
დიდია თორნიკე
ძიძავა ოთარი
ჩახალიანი ლევან
ლეჟავა იური
დვალიძე გიორგი
ჩუბინიძე ნიკა
საინჟინტო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
ნუცუბიძე ნინი
ჯალაღანია ხატია
სილაგაძე ლიკა
თევდორაძე თამარ
ცუცქირიძე სესილი
ლიპარტელიანი ბაია
კვიმსაძე ქრისტინა
ფუტკარაძე ანი
ღვინიანიძე ხატია
კახაია გიორგი
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
დენოსაშვილი მარიამ
ბჟალავა მამუკა
ნიქაბაძე ომარი
კალანდარიშვილი ლოლიტა
გოდერიძე სალომე
კვერნაძე ბიძინა
ფანჩულიძე მარიამი
ვანეიშვილი გიორგი
ქავთარაძე დანტე
ლომიძე მაია
სიჭინავა მაია
ძოწენიძე ზაურ
ქურასბედიანი სალომე
სახარაძე ირინა
დვალიშვილი თამარი
ბაკურაძე მაია
ბოჯგუა მარიამი
შენგელია შორენა
კინწურაშვილი მარიამ
ბენდელიანი თეონა
მედიცინის ფაკულტეტი
ბობოხიძე ანთისა
სოფრომაძე ალეკო
საღრიშვილი თეონა
Prithviraj singh
VANDANA KHUBCHANDANI
AKASH AKSHANTHALA
Rudra Pratap Singh, Solanki
Uttej Varun Lolakapuri
Maren Salem
Dhananjay Mishra
აგრარული ფაკულტეტი
დიაკონიძე ლია
გვასალია მურმან
ბერიშვილი ლიკა
გუგავა მარიამ
გაბრიჭიძე ლაშა
შენგელია თეონა
გუგავა ანა
ფანცულაია მარიამ
კოპალიანი გიორგი
ნერგაძე საბა
დოლიძე თეონა
საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტი
ქორიძე თამარ
მაისურაძე ირაკლი
ბაბილუა თეონა
გვათუა თეიმურაზ
ხურცია ქრისტინა
 

2018-2019 ტუტორი

2018-2019 აწსუ ტუტორები

2018-2019 აწსუ ტუტორები

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

კიკვიძე ხატია

შავიანიძე თამთა

ძნელაძე ირმა

მაღლაკელიძე ნანა

ჩხარტიშვილი ლანა

მოწონელიძე მარიამ

ჟვანია ანა

ადეივილი ანა

პედაგოგიური ფაკულტეტი:

მოდებაძე მარიამი

ბოლქვაძე მარიამი

ენდელაძე ლანა

ჯოლოხავა მონიკა

კუპრაშვილი ანა

საინჟინრო- ტექნიკური ფაკულტეტი:

ფუტკარაძე დავით

ფარჯიანი თორნიკე

ლეჟავა იური

ძიძავა ოთარი

ჩახალიანი ლევანი

დიდია თორნიკე

ჭანტურიძე ზურაბი

 

საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი:

კახაია გიორგი

სოფრომაძე სოფიო

კვიმსაძე ქრისტინე

ღვინიანიძე ხატია

არნანია თამარ

ფუტკარაძე ანი

აგრარული ფაკულტეტი:

კიბორძალიძე ქრისტინე

კინწურაშვილი ნესტანი

დოლიძე თეონა

შენგელია თეონა

გუგავა ანა

კვარაცხელია ბექა

ჯიშკარიანი თალიკო

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

ბჟალავა მამუკა

გოდერიძე სალომე

კვერნაძე ბიძინა

კალანდარიშვილი ლოლიტა

დვალიშვილი თამარ

ბენდელიანი თეონა

კინწურაშვილი თამთა

შენგელია შორენა

კინწურაშვილი მარი

მედიცინის ფაკულტეტი:

დაჰი ალი ფარუქ

აბესაძე ლანა

ბობოხიძე ანთისა

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

კაპანაძე თამთა

კრავცოვა ელენე

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი:

ქორიძე თამარ