2018

№01-04-36 უნივერსიტეტში სწავლების კომპონენტების მიხედვით ჯგუფებში სტუდენტთა სარეკომენდაციო რაოდენობების, აკადემიური პერსონალის პრაქტიკის დატვირთვის პარამეტრების და ჩატარების ნორმების განსაზღვრის შესახებ

უნივერსიტეტში სწავლების კომპონენტების მიხედვით ჯგუფებში სტუდენტთა სარეკომენდაციო რაოდენობების, აკადემიური პერსონალის პრაქტიკის დატვირთვის პარამეტრების და ჩატარების ნორმების განსაზღვრის შესახებ

№01-04-35 არჩევითი სასწავლო კურსებისა და დავალიანებაში დარჩენილ ასათვისებელ კრედიტებზე სტუდენტთა რეგისტრაციის შესახებ

არჩევითი სასწავლო კურსებისა და დავალიანებაში დარჩენილ ასათვისებელ კრედიტებზე სტუდენტთა რეგისტრაციის შესახებ

№ 01-04/34 აწსუ რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
№01–04–32 2018–2019 სასწ.წლისათვის დეპარტამენტებისა და პროფესორ–მასწავლებელთა ინდივიდუალური სასწავლო დატვირთვების მომზადების, სასწავლო დამხმარე პერსონალის სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობაში ორგანიზებულად ჩართვის შესახებ

2018–2019 სასწ.წლისათვის დეპარტამენტებისა და პროფესორ–მასწავლებელთა ინდივიდუალური სასწავლო დატვირთვების მომზადების, სასწავლო დამხმარე პერსონალის სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი მუშაობაში ორგანიზებულად ჩართვის შესახებ

№ 01–04/30 - შეტანილ იქნას ნაწილობრივი ცვლილება ბრძანებაში №01–04/8 1. 03. 2018 წელი და გაუქმდეს

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქმისწარმოების წესი დამტკიცებულ იქნას წარმოდგენილი სახით

 № 01-04/26 უნივერსიტეტში  სწავლების საფეხურების მიხედვით 2018-2019 სასწავლო წლის განრიგის დამტკიცების  შესახებ

დამტკიცდეს უნივერსიტეტში სწავლების საფეხურების მიხედვით 2018-2019 სასწავლო წლის განრიგი დანართი  1 შესაბამისად.

№01-04-29 ბიზნესის ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტების შესახებ

ბიზნესის ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტების შესახებ

№01-04-28 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ 

№01-04-26 სწავლების საფეხურების მიხედვით 2018–19 სასწავლო წლის განრიგის დამტკიცების შესახებ

სწავლების საფეხურების მიხედვით 2018–19 სასწავლო წლის განრიგის დამტკიცების შესახებ  

#01-04-27 ტუტორთა საკონკურსო პოზიციის დასაკავებლად მაძიებელ კონკურსანტთა გასაუბრების და კომისიის წევრების დანიშვნის  შესახებ

ტუტორთა საკონკურსო პოზიციის დასაკავებლად მაძიებელ კონკურსანტთა გასაუბრების და კომისიის წევრების დანიშვნის  შესახებ