პროგრამები 2019-2020

საბაკალავრო

მათემატიკა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
გეოგრაფია
ეკოლოგია
კომპიუტერული მეცნიერებები

დამატებითი (minor) პროგრამები

ფიზიკა
ბიოლოგია
გეოგრაფია
ეკოლოგია
კომპიუტერული მეცნიერებები
მათემატიკა
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
ქიმია

სამაგისტრო

ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
კომპიუტერული მეცნიერებები
მათემატიკა
რეგიონული გეოგრაფია რეკრეაციული რესურსები

სადოქტორო

ფუნქციათა თეორია