სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამამ ,,გეოგრაფია" მიიღო აკრედიტაცია

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოქმედ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამას ,,გეოგრაფია" (პროგრამის ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ნანა ბლიაძე) უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მიენიჭა სრული აკრედიტაცია.