დადგენილებები

დადგენილება №23(16/17) ურთიერთდასწრებისა და სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება №3(17/18) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, ემერიტუსის, მასწავლებლის და ხელშეკრულებით მოწვეული სპეციალისტების წლიური სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვის ნორმების დამტკიცების შესახებ


დადგენილება №4(17/18) სტუდენტის პირადი საქმის წარმოების წესის შესახებ


დადგენილება №5(17/18) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება № 11 (17/18) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზაფხულისა და ზამთრის სკოლის ორგანიზების წესის დამტკიცების შესახებ


დანართი ურთიერთდასწრების განრიგი


 

fShare
0